Noi due quanto a lungo fummo ingannati ( W.Whitman)